Survex File: caves-1623/258/stonemonkey/stonemonkeyall

Included files: stonemonkey stonemonkey2 stonemonkey3 stonemonkey4 stonemonkey5 stonemonkey6 stonemonkey7 stonemonkey8 stonemonkey9

No differences - file was saved